Aikaisemmin oli hyvin vähän vaihtoehtoja, kun valittiin linjaa lääkärin, psykologin, lakimiehen ja muiden ammattien parista. Useimmissa kaupungeissa ja kylissä oli yksi lääkäri, jonka tehtävänä oli toimia yleislääkärinä, suorittaa leikkauksia, toimia kätilönä ja lähes jokaisessa toimessa, mitä tarvittiin. Sama koski myös muita ammatteja, sillä vaihtelevuutta oli hyvin vähän. Psykologien tehtäväksi jäi hoitaa kaikki henkiset ongelmat, oli kyseessä sitten stressi, tai mielisairaudet ja käytösongelmat.

Teknologian kehittymisen myötä tieteessä on tehty läpimurtoja

Ajan kuluessa teknologia on kehittynyt huomattavasti ja tämä on tarkoittanut runsaasti läpimurtoja eri tieteen sarojen alalla. Tiedosta on tullut hyvin pikkutarkkaa ja sitä voidaan hyödyntää äärimmäisen pieniin ja monimutkaisiin ongelmiin. Maailmalla onkin nähty jokaisen alan suuri laajeneminen, kun yhdestä nimikkeestä on muuntunut monikäsitteinen ala, jossa voidaan erikoistua mitä ihmeellisempiin asioihin. Psykologien kohdalla tämä on antanut mahdollisuuden erikoistua tiettyihin linjoihin, jotka keskittyvät siihen kuuluvien ongelmien ja mielen häiriöiden ratkaisemiseen ja hoitamiseen.

Suuntautuminen on nykyään ehdotonta

Nykyään psykologien onkin lähes mahdotonta olla erikoistumatta johonkin, sillä peruskoulutuksella päästään vain tiettyyn pisteeseen asti. Sen tarkoituksena on antaa perustietoa alalla tarvittavista taidoista ja tiedoista, minkä jälkeen voidaan päättää, mihin asiaan halutaan lähteä tutustumaan tarkemmin. Tämä tarkoittaakin useiden vuosien, joskus jopa kymmenien vuosien, kouluttautumista, ennen kuin valitulle alalle on koulutus valmiina. Peruskoulutuksella ei välttämättä päästä toteuttamaan minkäänlaista alan työtä, eikä paperilla yksinään tehdä juuri mitään.

Osa-alueita riittää runsaasti

Tällä hetkellä psykologiasta kiinnostunut voi valita useista eri vaihtoehdoista, kuten:

  • Kehityspsykologia tutkii muutoksia yksilön vanhetessa, eli alalla iän merkitys on suuri.
  • Kliininen psykologia tutkii ja keskittyy mielenterveyteen ja se jaetaan ehkäisevään, parantavaan, sekä ylläpitävään apuun.
  • Persoonallisuuspsykologiassa tutkitaan persoonallisuuden kehittymistä ja sen vaikutusta yksilöiden elämään.
  • Positiivinen psykologia keskittyy ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin, sekä hyvinvointiin.
  • Työ- ja organisaatiopsykologia keskittyy työympäristössä tapahtuvien psykologisten mallien ja toimintojen tutkimiseen.
  • Uskontopsykologia, jossa tutkitaan uskonnolliseen käyttäytymiseen ja ajatteluun liittyviä toimintoja.
  • Urheilupsykologia, jossa tavoitteena on parantaa yksittäisen urheilijan, tai koko joukkueen suorituskykyä.
  • Kognitiivinen psykologia, jossa tutkitaan muistin, ajattelun, oppimisen ja muiden tietoja käsittelevien prosessien toimintaa.